محل نزول وحی پیامبر(ص) در اختیار اندیشه تکفیری!

محل نزول وحی پیامبر(ص) در اختیار اندیشه تکفیری!
عده فلاحی تصریح کرد: تبدیل محل نزول وحی به نبی مکرم اسلام(سرزمین حجاز) به خواستگاه اندیشه تکفیری امری تأسف‌انگیز است.

محل نزول وحی پیامبر(ص) در اختیار اندیشه تکفیری!

عده فلاحی تصریح کرد: تبدیل محل نزول وحی به نبی مکرم اسلام(سرزمین حجاز) به خواستگاه اندیشه تکفیری امری تأسف‌انگیز است.
محل نزول وحی پیامبر(ص) در اختیار اندیشه تکفیری!