چند درصد دخترها و پسرها گرفتار مسائل غیراخلاقی اینترنت هستند؟

چند درصد دخترها و پسرها گرفتار مسائل غیراخلاقی اینترنت هستند؟
کشور آمریکا جزو تولیدکنندگان اصلی فضای مجازی در دنیا است؛ ولی براساس آمار، شصت درصد پسرها و نود درصد دخترها در اینترنت به سراغ پورنوگرافی و مسائل غیراخلاقی هستند.

چند درصد دخترها و پسرها گرفتار مسائل غیراخلاقی اینترنت هستند؟

کشور آمریکا جزو تولیدکنندگان اصلی فضای مجازی در دنیا است؛ ولی براساس آمار، شصت درصد پسرها و نود درصد دخترها در اینترنت به سراغ پورنوگرافی و مسائل غیراخلاقی هستند.
چند درصد دخترها و پسرها گرفتار مسائل غیراخلاقی اینترنت هستند؟