مواردی که خواندن “نماز میت” لازم نیست

مواردی که خواندن “نماز میت” لازم نیستدر دو جا می توان نماز واجب را نشسته خواند. مواردی که خواندن “نماز میت” لازم نیست در دو جا می توان نماز واجب را نشسته خواند.مواردی که خواندن “نماز میت” لازم نیست دانلود […]

Continue reading »